titolo della pagina della protezione dei dati personali

A Dr. Králik Tímea Ügyvédi Iroda (székhelye: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 33. fszt. 3., KASZ: 36064068, képviseli: dr. Králik Tímea irodavezető ügyvéd), mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”) számára kiemelten fontos, hogy ügyfelei személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyéb hatályban lévő adatvédelmi jogszabályok, valamint adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően kezelje.

Az ügyvédi tevékenység keretében végzett adatkezelés és a jelen Szabályzat megalkotása során
elismerjük a hatályos jogszabályok kötelező jellegét, így különösen irányadónak tartjuk az alábbi
jogszabályokban foglalt előírások rendelkezéseit:

Utalunk továbbá arra, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara az ügyvédi tevékenységre vonatkozó, kötelező szakmai szabályokat alkothat, határozatokat hozhat, amely szabályzatok és határozatok megtartása alapvető kötelezettségünk.
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az Infotv., valamint a GDPR értelmében az alábbi szabályzatot alkotja:
Honlapunk használatával, továbbá a személyes adatokat tartalmazó e-mail küldésével az Adatkezelő ügyfelei jelen szabályzatot a weboldalra történő belépéssel és az oldal használatával magukra nézve kötelezően elfogadják, mellyel hozzájárulnak a személyes adataik gyűjtéséhez, kezeléséhez, feldolgozásához és továbbításához.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A GDPR által adott fogalommeghatározásokat irányadónak tekintjük, amelyek közül a jelen Szabályzat szempontjából az alábbiak bírnak kiemelt jelentőséggel:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatteljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele(azaz: az adatok átadása).

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, például: megjelentetés az interneten.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is. Ahol a jelen Szabályzat az „ügyvéd” kifejezést használja, azon a GDPR-szerinti „vállalkozás” fogalmát kell érteni.

Adatvagyon leltár: az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és jellegének felmérését szolgáló dokumentum.

Technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseivel összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A Szabályzat 2019. november 01. napján lép hatályba és az Adatkezelő további intézkedéséig hatályban marad.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelőnél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelőnél kezelt valamennyi személyes adatra, függetlenül azok megjelenési formájától, illetve fellelési helyétől. A Szabályzat alkalmazandó az adatkezelés összes fázisára. E Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi alkalmazottjára.

ADATKEZELŐ

Adatkezelő megnevezése: Dr. Králik Tímea Ügyvédi Iroda
Adatkezelő címe: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 33. fszt. 3.
Adatkezelő telefonszáma: Tel: 06/1-613-2764, +36/30-515-1865
Adatkezelés elérhetősége: 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 33. fszt. 3.
Adatkezelő elérhetősége: kralik.timea@kralikugyvediiroda.hu

ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja a honlapon szereplő szolgáltatások teljesítése, szerződésben szereplő felek közötti közvetítés, kapcsolattartás, adattovábbítás, a kapcsolódó szerződések vagy egyéb okiratok és dokumentumok elkészítése, a jogszabályban (Pmtv.) előírt ügyfélátvilágítás elvégzése, az Adatkezelő esetleges jogérvényesítése és az Adatkezelőre vonatkozó törvényi előírások teljesítése, valamint nyilvántartás vezetése az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvényben (Ütv.) foglaltak szerint.

ADATKEZELÉS JOGALAPJAI

Az érintett a személyes adatainak önkéntes rendelkezésre bocsátásával a személyes adatainak felhasználásához, valamint egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, teljes körű tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulását adja.

A személyes adatok kezelése alapulhat törvényi előíráson, melyek között megemlíteni szükséges a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényt (Pmt.), amely az Adatkezelő számára előírja, hogy az ügyfelek átvilágítását elvégezze, és a meghatározott személyes adatait rögzítse, valamint ezen adatokat, a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze. Az adatkezelés alapulhat továbbá az adózásra vagy a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályokon is.

A szerződésen alapuló adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A jogos érdeken alapuló adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen ha az érintett személy gyermek.
A létfontosságú érdeken alapuló adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

A közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében történő adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása során végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az Adatkezelő különleges adatot nem kér, és nem is kezel. Az Adatkezelő a tudomására jutott különleges adatot haladéktalanul törli a rendszerből.

A KEZELT ADATOK KÖRE

Személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési név, titulus, születési hely, idő, anyja neve, állampolgárság, személyi igazolvány száma és érvényessége, lakcímkártya száma), elérhetőség (telefonszám, e-mail cím, állandó lakóhely, tartózkodási hely), valamint az ügyfelek által önkéntesen megadott egyéb adatok az adott jogügylet jellegétől függően a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben.

AZ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI, IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli az érintettek (beleértve a felhasználót) által az Adatkezelő részére feltárt vagy az Adatkezelő által más módon megszerzett személyes adatait. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során mindenkor köteles betartani a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvét, a célhoz kötöttség elvét, az adattakarékosság elvét, a pontosság elvét és a korlátozott tárolhatóság elvét, valamint az integritás és a bizalmas jelleg elvét. Az Adatkezelő felelős ezeknek az elveknek a betartásáért és képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat csak addig tárolja, ameddig az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges, amihez az érintett hozzájárulását adta (visszavonásig), illetve az adott szerződés teljesítéséig valamint, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek eleget tegyen.

Az Adatkezelő az Érintett által a szolgáltatás teljesítése során megadott adatokat a pénzmosási és ügyvédi tv. rendelkezései szerint köteles megőrizni (az elektronikus okiratot 10 évig, a papíralapú okiratot 5 évig , míg az ellenjegyzett okiratokat és kapcsolódó dokumentumokat 10 évig is köteles megőrizni) Az egyéb személyes adatokat (ügyfél-átvilágítás során tudomására jutott adatokat) az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 évig köteles megőrizni. Az ügylet meghiúsulása esetén a meghiúsulást követően, illetve általános érdeklődő esetén a megkeresését követően 2 év elteltével a személyes adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak, és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. valamint az egyéb hazai és nemzetközi adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő védi a kezelt személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

AZ ÜGYVÉD TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGE

Ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást. Ha az Ütv. eltérően nem rendelkezik, az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles az ügyvédi titkot megtartani. E titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvédi titkot tartalmazó iratra vagy más adathordozóra is.

Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ügyvédi titokról való tanúvallomás tételét és adatszolgáltatás teljesítését bármely hatósági és bírósági eljárásban köteles megtagadni, kivéve, ha a titoktartási kötelezettsége alól felmentést kapott az ügyvédi titokról rendelkezni jogosulttól, azzal, hogy – az Ütv. 12. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel – a védőként megismert ügyvédi titokról való tanúvallomás tételre és adatszolgáltatás teljesítésére felmentés érvényesen nem adható.

Ha az Ütv. eltérően nem rendelkezik, az ügyvédi tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség azon ügyfél irányába, akinek a javára végzett ügyvédi tevékenység keretében az ügyvédi titok a tudomására jutott. Ha az ügyvédi titok tárgya másik ügyvédi tevékenységet gyakorló személytől kapott információ, ezt az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ügyben érintett saját ügyfele számára akkor nem tárhatja fel, ha az információt átadó ezt kifejezetten megtiltotta.

Az ügyvédi iroda titoktartási kötelezettsége az iroda tagjaira is kiterjed, azonban a tagokat egymással szemben nem terheli titoktartási kötelezettség. Ha törvény az ugyanazon ügyfél vagy egymással ellenérdekű ügyfelek számára együttesen végezhető tevékenységeket korlátozza, de ügyvédi iroda megbízása esetében megengedi, hogy a megbízásokat az iroda különböző tagjai ellássák, e tagok egymással szemben is titoktartásra kötelesek, és biztosítaniuk kell, hogy az iroda ugyanazon alkalmazottja vagy megbízottja az érintett ügyek közül csak az egyikkel kapcsolatosan vehessen részt a feladat ellátásában.

Az ügyvédi tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség alkalmazottjával szemben.

Az ügyvédi tevékenység gyakorlóját nem terheli titoktartási kötelezettség a helyettes ügyvédjével szemben, valamint – az általuk nyújtott szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben – az alábbi személyek irányában:

Az ügyvédi titoktartási kötelezettség az Ütv. 10. § (3) és (4) bekezdése alapján az ügyvédi titok megismerésére jogosult személyekre is kiterjed. A kamarai szervek és tisztségviselők az Ütv.-ben meghatározott feladat- és hatáskörük gyakorlása során megismert ügyvédi titkot kötelesek megtartani.

A bíróságok és hatóságok az eljárásuk során megismert ügyvédi titkot – az eljárásukra vonatkozó törvényben meghatározott keretek között – kezelhetik és használhatják fel.

Az ügyvédi titokkal az ügyfél vagy jogutódja jogosult rendelkezni.

Az Ütv. szerinti fegyelmi és hatósági ügyben, az eljárás lefolytatásához szükséges körben az ügyvédi tevékenység gyakorlója az eljáró kamarai szervek és bíróság előtt az ügyvédi titkot feltárhatja.

Az ügyvédi tevékenység gyakorlója az ellene indult büntetőeljárásban a védekezéshez való jogának érvényesüléséhez szükséges mértékben az ügyvédi titkot feltárhatja.

Az ügyvédi tevékenység gyakorlója a nem az ügyfele által a sérelmére vagy az ügyfele sérelmére elkövetett bűncselekmény felderítéséhez és bizonyításához szükséges mértékben – az ügyfele sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében az ügyfele hozzájárulásával – az ügyvédi titkot feltárhatja.

Az ügyvédi titokról rendelkezni jogosult kérelmére, kezdeményezésére az ügyvédi titoktartásra kötelezett ellen indult bírósági, hatósági vagy más közhatalmi eljárásban az ügyvédi titoktartásra kötelezett a védekezéshez szükséges mértékben az ügyvédi titkot feltárhatja.

Az ügyvédi tevékenység gyakorlójának titoktartási kötelezettsége független az ügyvédi tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és az ügyvédi tevékenység gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad. Erre tekintettel az Adatkezelő vállalja, hogy a tevékenysége végzése során tudomására jutott személyes adatokat időbeli korlátozás nélkül megőrzi.

AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSE

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során a GDPR, az Infotv. és az Ütv. rendelkezéseivel összhangban biztosítja az érintett jogainak érvényesülését.

Tájékoztatáshoz való jog

 Minden adatkezelési jogalap tekintetében megilleti az érintetteket az a jog, hogy tömör, világos, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, közérthetően, szabatosan és világosan megfogalmazott tájékoztatást kapjanak. A jelen Szabályzat elsődleges rendeltetése, hogy segítse az eligazodást az ügyvéd adatkezelési tevékenységével kapcsolatos kérdésekben. Az írásos tájékoztatáson túl az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Az ügyvéd indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén (figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát) a 30 napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítjuk. Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a GDPR 15–21. cikke szerinti kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy (különösen ismétlődő jellege miatt) túlzó, úgy az ügyvéd – figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre -:

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az ügyvédet terheli.

Az ügynyilvántartás és iratkezelés körében az ügyvéd a megbízás alapján ellátott ügyekről – az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrizhetősége, valamint az ügyvédi tevékenységre való jogosultság megszűnése esetén az ügyfelek jogainak védelme érdekében – nyilvántartást vezet.

Az ügyekről vezetett nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza:

Az ügyvéd az előző bekezdésben meghatározott adatokat a megbízás megszűnését követő öt évig, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő tíz évig, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz évig kezeli.

Az ügyekről vezetett nyilvántartásba az ügyvédi kamarai hatósági ellenőrzés során az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése céljából, az ahhoz szükséges mértékben a kamarai hatósági ellenőrzést folytató személy vagy szerv, az ügyfelek jogainak védelme érdekében, az e törvényből fakadó feladatai ellátásához szükséges mértékben a helyettes ügyvéd és a kijelölt irodagondnok betekinthet, illetve abból adatot igényelhet.

Okirat ellenjegyzése esetén az ügyvéd az általa ellenjegyzett okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett más iratokat – ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg – az ellenjegyzéstől számított tíz évig megőrzi.

Az ügyvéd a kamarai tagsága megszűnése vagy megszüntetése, illetve kamarai nyilvántartásból való törlése esetén gondoskodik az általa kezelt, nem selejtezhető iratnak az ügyfél vagy az ügyfél számára az adott ügyben ügyvédi tevékenységet gyakorló, és az irat kezelésére jogosult ügyvéd részére történő kiadásáról, valamint az Ütv. szerinti nyilvántartás megőrzéséről.

Kötelező tájékoztatás

Amennyiben az ügyvéd az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg, úgy az ügyvéd tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

A személyes adatok első megszerzésének időpontjában az ügyvéd a fentieken túl az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:

Ha az ügyvéd a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Az ügyvéd a kötelező tájékoztatásnak többféle módon tehet eleget.

Ha a személyes adatokat az adatkezelő nem az érintettől szerezte meg, az adatkezelőnek a GDPR 14. cikk (5) bekezdés d) pontja értelmében nem kell tájékoztatást teljesítenie, hiszen a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség, így a jelen esetben az Ütv. alapján bizalmasnak kell maradnia.

Hozzáférés joga

A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.Az érintett jogosult arra, hogy az ügyvédtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Helyesbítéshez való jog

A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az érintett erre irányuló kérelme esetén az ügyvéd indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.

Az ügyvéd indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a törlés elé az Ütv. szabályai nem gördítenek akadályt, és az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Az érintett törlési kérelmének az ügyvéd nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a irodára alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

Amennyiben az ügyvédhez törlési kérelem érkezik, az ügyvéd első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében az ügyvéd elkérheti az érintett és az ügyvéd között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett számára az ügyvéd által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (az ügyvéd azonban nem kérhet azonosításként olyan plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván).

Amennyiben az ügyvédnek eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.

Az ügyvéd a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet az ügyvéd képviselője vagy az(ok) a személy(ek) írja(ák) alá, aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van. A törlési jegyzőkönyv tartalmazza:

Az ügyvéd tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. Az ügyvéd az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha azt az Ütv. lehetővé teszi, és az alábbiak valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az ügyvéd tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Tiltakozáshoz való jog

A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg.

Az ügyvéd az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az érintett által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLATOK

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél a tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről, a személyes adatai helyesbítését, valamint a személyes adatai – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett a kralik.timea@kralikugyvediiroda.hu email címen tiltakozhat a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, illetve jogosult a jogai érvényesítése érdekében bírósághoz fordulni , vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. és a GDPR tartalmazza.

A KEZELT ADATOK BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő a személyes adatokat elsődlegesen a jelen Szabályzat elején megadott adatkezelő szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, illetve védett web-szerveren tárolja. Az elektronikus dokumentáció esetén a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett és a személyes adatokról havi rendszerességgel biztonsági másolat készül, amellyel megakadályozzuk, hogy illetéktelen személyek férjenek hozzá az ügyfelek adataihoz. Az Adatkezelő megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, elvesztéstől, illetőleg minden lehetséges fenyegetéstől. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumok fizikai védelméről.

WEBOLDAL, HONLAP ADATKEZELÉSE

A Weboldalhoz bárki a személyes adatai közlése, valamint kilétének felfedése nélkül hozzáférhet, a Weboldalon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozásmentesen szerezhet információkat a Weboldalon tárolt valamennyi tartalomból. A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Adatkezelő tulajdona, szerzői jogi védelem alatt álló szellemi alkotása. Az Adatkezelő ezzel kapcsolatosan minden jogot fenntart.

A Weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül közvetlen jogi tanácsadásnak, azt az Adatkezelő csupán tájékoztató jelleggel helyezi el, és e tekintetben a felelősségét kizárja. A Weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését az Adatkezelő szintén kizárja. A Weboldalon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az Adatkezelő befolyása alatt. A Weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Adatkezelő minden felelősséget kizár.

COOKIE-k (SÜTIK) HASZNÁLATA

Az Ügyfél a Weboldalt ingyen, személyes adatok megadása nélkül látogathatja. Az Adatkezelő a Weboldal név nélküli meglátogatása során keletkezett adatokat kizárólag a Weboldal technikai üzemeltetése érdekében, statisztikai célokra, a rendszer biztonságának növelésére, a jobb és minőségi felhasználói élmény biztosítása, Hírlevél küldésére és a Weboldal fejlesztése céljából használja fel. Ezek az adatok nem minősülnek személyes adatnak és az Adatkezelő ezeket nem kapcsolja össze személyes adatokkal; ezek az adatok a nyilvánosság számára nem hozzáférhetők és önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint azonosítani.

Az Adatkezelő a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (pl. IP-cím, a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje, a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatás, stb.) úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A Weboldal által működtetett sütik alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése értelmében az érintett előzetes, tájékoztatáson alapuló hozzájárulását igényli, önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint azonosítani. A weboldalon történő böngészéssel az érintett hozzájárul a cookie-k használatához, azok a böngészőben tilthatók le.

GARANCIA

Az ügyvéd kizárólag a megbízási szerződésben foglaltak teljesítése érdekében kezeli az érintett adatait. Az Ügyvédi Irodánál szigorú belső adatkezelési eljárásrend van hatályban, az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá; az adatok nem kerülnek továbbításra.

SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot a hatályos jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

Amennyiben a Szabályzat módosítása a Weboldal felhasználói személyes adatainak kezelését bármilyen módon érinti, az Adatkezelő a változtatásokról az érintettet e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a Szabályzat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő ismételten kéri az érintett hozzájárulását az adatainak további kezeléséhez.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az Infotv. és a GDPR rendelkezései, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók.

2019. november 01.

 

Dr. Králik Tímea Ügyvédi Iroda
Adatkezelő